Jezična i strategijska kompetencija u stranome jeziku

18,58  (139,99 kn)

25 na zalihi

Kategorija:

Opis

Knjiga je podijeljena u tri poglavlja. Prvo poglavlje Jezična i strategijska kompetencija kao dio teorije komunikacijske kompetencije obuhvaća razmatranja mjesta i odnosa jezične i strategijske kompetencije u konceptima komunikacijske kompetencije. Ovo poglavlje daje komparativni pregled strukture komunikacijske kompetencije s obzirom na navedene komponente. O pojedinim se komponentama detaljnije raspravlja u poglavljima koja slijede.

Drugo je poglavlje naslovljeno Jezična kompetencija. U uvodnom se dijelu (Pristupi poučavanju inoga jezika u funkciji razvoja jezične kompetencije) daje prikaz raznih gledišta na razvoj jezične kompetencije u okviru dvaju općih pristupa poučavanju inoga jezika – pristupu usredotočenom na značenje i pristupu usredotočenom na oblik. Slijede poglavlja posvećena trima komponentama jezične kompetencije: gramatičkoj, diskursnoj i pragmatičkoj.

Poglavlje o gramatičkoj kompetenciji obuhvaća osvrt na ključne potkomponente gramatičke kompetencije – morfološku i sintaktičku, fonološku te leksičku komponentu. U uvodnome poglavlju u gramatičku kompetenciju naslovljenom Koncepti gramatičke kompetencije iznose se sličnosti i razlike u razumijevanju gramatičke kompetencije među autorima više modela komunikacijske kompetencije, odnosno komunikacijske (jezične) sposobnosti. PotpoglavljeMorfološka i sintaktička kompetencija otvara sažeti prikaz određenja morfološke i sintaktičke kompetencije u modelima komunikacijske kompetencije te sastavnica i dimenzija tih kompetencija. Najveći dio ovoga poglavlja donosi pregled spoznaja o razvoju morfološke i sintaktičke kompetencije i to s obzirom na slijed ovladavanja određenim elementima tih kompetencija te učinkovitosti pojedinih pristupa učenju i poučavanju tih kompetencija.

U potpoglavlju koji nosi naslov Fonološka i ortografska kompetencija prvo se iznose viđenja raznih autora modela komunikacijske kompetencije o određenju i mjestu fonološke kompetencije u tim modelima. Nakon toga se sažimaju sastavnice i dimenzije fonološke kompetencije te daje uvid u rezultate istraživanja ovladavanja određenim sastavnicima fonološke kompetencije, s posebnim naglaskom na čimbenicima koji utječu na taj proces i primjeni određenih pristupa poučavanju sastavnica fonološke kompetencije.

Potpoglavlje Leksička kompetencija strukturom prati prethodna poglavlja. Nakon prikaza mjesta leksičke kompetencije u modelima komunikacijske kompetencije, opisuju se sastavnice i dimenzije te kompetencije, a poglavlje zaključuje pregled istraživanja njezinoga razvoja.

Diskursna kompetencija, kao druga komponenta jezične kompetencije, također se prvo predstavlja s obzirom na način njezine konceptualizacije u modelima komunikacijske kompetencije. Pritom je naglašena veza diskursne kompetencije s elementima drugih komponenata jezične kompetencije, a koja još više dolazi do izražaja pri opisu sastavnica diskursne kompetencije. Poglavlje o diskursnoj kompetenciji završava prikazom istraživanja razvoja diskursne kompetencije. U relativnom malom broju istraživanja, posebna je pažnja posvećena praćenju ovladavanja aspektima koherencije, kohezije i ogranizacije informacija u pisanim i u usmenim tekstovima učenika i korisnika inoga jezika, često u usporedbi s tekstovima izvornih govornika.

Trećoj komponenti jezične kompetencije posvećeno je poglavlje Pragmatička kompetencija. S obzirom da se ova kompetencija povremeno shvaća kao nadređeni pojam, a povremeno (djelomično) čak istoznačno drugim kompetencijama poput diskursne, sociolingvističke, sociokulturne i funkcionalne, uvodni dio donosi preglede određenja pojma i aspekata koje obuhvaća. Zatim se raspravlja o tome kako različiti modeli komunikacijske kompetencije vide mjesto i ulogu pragmatičke kompetencije. U pregledu istraživanja sastavnica i dimenzija pragmatičke kompetencije ističu se istraživanja pragmatičkoga razumijevanja, proizvodnje govornih činova te pitanje pragmatičkoga prijenosa. Prikaza istraživanja razvoja pragmatičke kompetencije u inome jeziku daje uvid u ulogu različitih varijabli u pragmatičkome razvoju, kao što su pristup poučavanju ili kontekst učenja. S obzirom da je u Hrvatskoj vrlo malo istraživanja pragmatičke kompetencije, a time i dostupnih publikacija, ovoj je kompetenciji posvećeno više prostora.

Treći dio knjige, Strategijska kompetencija, otvara rasprava o određenju pojma strategijske kompetencije u relevantnim modelima komunikacijske kompetencije. S obzirom da strategijska kompetencija redovito obuhvaća komunikacijske strategije, pregledu razvoja pojma i klasifikacija komunikacijskih strategija posvećen je poseban dio ovoga poglavlja. Analiza pitanja vezanima uz ovladavanje strategijskom kompetencijom zaključuje ovo poglavlje. Posljednji dio knjige, Umjesto zaključka, donosi završnu poruku čitatelju.

Dodatne informacije

Autor

,

Izdavač

Mjesto izdavanja

Godina izdavanja

Broj stranica

386

Znanstveno polje

ISBN

978-953-314-062-9